tiểu phẫu

Móng chọc thịt ngón chân cái

Móng chọc thịt ngón chân cái -trong 5 ngón chân thì chủ yếu móng chọc thịt gặp ở ngón cái. Những ngón còn lại ít gặp hơn.

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào